สาระการเรียนรู้ วิถีชีวิตแห่งสติ

สาระการเรียนรู้ของบ้านเรียนแห่งความรักและศานติแบ่งเป็น ๒ สาระ ดังนี้

๑. สาระการเรียนรู้โลกกว้าง ได้แก่ วิถีชีวิตแห่งสติ และศิลปะแห่งชีวิตประจำสัปดาห์

๑.๑ วิถีชีวิตแห่งสติ
กิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมอย่างเป็นอิสระและกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดการซึมซับและปฏิบัติตามจนเป็นวินัยเกิดเป็นความเคยชินที่ดีงาม เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ โรงเรียน แม่ครู และเพื่อน วิถีชีวิตแห่งสติต้องทำในโรงเรียนและวันพิเศษ คือวันที่ครูจัดพิธีให้เด็กในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันอำลาจากโรงเรียนอนุบาล กิจกรรมที่ครอบครัวต้องมีส่วนร่วม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมประจำสัปดาห์ ซึ่งครูจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความพร้อมต่างๆ กิจกรรมนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ฯ จึงได้สร้างวินัยให้กับเด็กโดยเริ่มให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตในทุกวัน อย่างมีสติ ด้วยใจที่รู้ ตื่น และเบิกบาน มีความอบอุ่น แบ่งปัน รอยยิ้ม การทักทายอย่างอ่อนน้อม มีสุขอย่างสม่ำเสมอ ดังลมหายใจเข้าและออก ด้วยวิถีชีวิตแห่งสติ เริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ดังนี้.-

Read more: สาระการเรียนรู้ วิถีชีวิตแห่งสติ
 

เกี่ยวกับเรา

๖๙ หมู่ ๖ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒-๕๑๙-๘๑๖๑
e-mail: info.siripong@gmail.com

แผนที่