แผนผังโครงสร้างการทำงานของบุคคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ที่ปรึกษาศูนย์และพยาบาลวิชาชีพ
สายสัมพันธ์ ปัญญศิริ

ครูใหญ่ / ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์
นายปัญญา เสาน้อย

คณะบริหาร

แม่ครูแหวน สาวิกัน
ฝ่ายงบประมาณ

พ่อครูสมพงษ์ หงษาชัย
ฝ่ายธุรการ

แม่ครูชนัญชิดา เที่ยงวงษ์
ฝ่ายวิชาการ

แม่ครูจิดาภา ปุยสาลี
ฝ่ายกิจกรรม

คณะกรรมการ

๑.แม่ครูกนก     ค่ายคำ

๒.แม่ครูไพวัลย์ เอมบำรุง

๓.แม่ครูกิตติยา หะระเวก

๔.แม่ครูจุฑามาศ   ทองชั่ง

๕.แม่ครูเอื้อมพร บรรณปัญญา

คณะกรรมการ

๑.แม่ครูมณีวรรณ์ ดีวงษ์

๒.แม่ครูจันทนา   จำวงศ์ลา

๓.แม่ครูอภิฤดี จรุงพานิชย์เจริญ

๔. แม่ครูเบญญาภา อู่บุญสมบัติ

๕.แม่ครูกนกวรรณ ตระการศิริวัฒน์

คณะกรรมการ

๑.แม่ครูวราลักษณ์ จอมโต๊ะ

๒. แม่ครูภนิตา   วงษ์กาปีน

๓.แม่ครูดาวรรณ บุญครอง

๔.แม่ครูชุติมณฑน์ แสงกล้า

คณะกรรมการ

๑.แม่ครูปราณี ปันเหมือย

๒.แม่ครูหทัยรัตน์ บุญเหลือล้น

๓.แม่ครูดาวรรณ บุญครอง

๔. แม่ครูรัฐเกล้า พลัดเกตุ

๕.แม่ครูสุรีย์มาศ ลิมปนวิวิธ

 

ประวัติศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

บ้านเรียนแห่งรักและศานติ

ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนินิต (บ้านเรียนแห่งรักและศานติ) แห่งนี้... ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ในความดำริของ พระครูภาวนาภิธาน เจ้าอาวาสวัดและเป็นผู้ก่อตั้งในขณะนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนได้เรียนรู้หนังสือ และได้รับการอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกต้อง เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน ในระยะเริ่มแรก โรงเรียนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมใจในชุมชน อันสืบเนื่องมาจากปณิธานของหลวงพ่อใหญ่ (เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น) ที่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ได้รวบรวมกลุ่มผู้ปกครอง ญาติโยม คณะครู และมีพระสงฆ์ ลูกวัด ช่วยกันระดมพละกำลังในการจัดการการเรียนรู้ จนวันพุธที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ ท่านพระครูภาวนาภิธานได้มรณภาพ เด็กและคณะครูได้รับความเมตตาจากคุณอาทร สังขวัฒนา ซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา และขอสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพ่อโดยบริจาคที่ดินจำนวน ๒ ไร่ (ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน) เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ ได้รับน้ำใจจากชาวชุมชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์และทุนแรงกายตามกำลังศรัทธา รวบรวมได้ประมาณ ๓ ล้านบาท ได้รับความเมตตาจากกองทุนเสถียรธรรมสถาน โดยคุณเสถียร เสถียรสุต และ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต บริจาคทรัพย์ ๕ ล้านบาท อาคารหลังใหญ่จึงได้สำเร็จบนพื้นที่ ๒ ไร่ ที่ได้รับบริจาคในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เด็กๆ และคณะครูจึงได้ย้ายเข้ามาเรียนในสถานที่ใหม่ ทั้งท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เห็นว่าเด็กเล็กๆ ควรได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกคุณงามความดีให้มีอยู่ในพื้นฐานของชีวิต จึงมีแนวทางปรับขบวนการการเรียนการสอนโดยยึดหลักพุทธธรรมนำชีวิต ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาแปลงเป็นหลักสูตร ยึดหลักอริยสัจจ์ ๔ และมีอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นแนวทาง จึงเรียกว่าเป็น วิถีชีวิตแห่งสติ ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา และปัจจุบันได้รับการโอนถ่ายให้อยู่ในการสนับสนุนของสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้รับความเมตตาจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีและกลุ่มของผู้ปกครองให้การสนับสนุนปัจจัย จึงทำให้งานปฐมวัยอันเป็นงานสร้างชีวิตสามารถดำเนินมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน สามารถสร้างชีวิตและอนาคตของเด็กได้อย่างแท้จริงสมดังเจตจำนงของทุกๆ คน

สถานที่ตั้ง ๖๙ หมู่ ๖ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซ.วัชรพล ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่
อาคารและสถานที่ทำการ ประกอบด้วย

- อาคารอนุบาล สองชั้น ๑ อาคาร
- อาคารเอนกประสงค์ ๑ อาคาร
- ห้องกิจกรรม และห้องประชุม ๗ ห้อง
- บ้านพักอาศัยและครัว ๑ อาคาร
- สนามเด็กเล่น ๒ สนาม
จำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้ ๓๐๐ คน

ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๖

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๒๗๐ คน
เด็กนักเรียนชาย ๑๑๐ คน
เด็กนักเรียนหญิง ๑๖๐ คน
ครูทั้งหมด ๒๗ คน
แบ่งได้ดังนี้.-
คณะบริหาร ๕ คน
ครูประจำชั้น ๘ คน
ครูผู้ช่วย ๖ คน
ครูโภชนาการ ๑ คน
ครูธุรการ ๑ คน
เจ้าหน้าที่ทั่วไป ๖ คน

การรับนักเรียน
รับนักเรียนหญิงและชาย ระดับอนุบาล ๑ - ๓ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กต่างชาติ
ระดับชั้น ชั้นอนุบาล ๑ รับเด็กอายุ ๓ – ๔ ปี
ชั้นอนุบาล ๒ รับเด็กอายุ ๔ ปี ๑ เดือน - ๕ ปี
ชั้นอนุบาล ๓ รับเด็กอายุ ๕ ปี ๑ เดือน - ๖ ปี
จำนวนชั้น อนุบาล ๑, ๒ และ ๓ เรียนร่วมในชั้นเรียนเดียวกันจำนวน ๘ ห้องเรียน
จัดประสบการณ์ ปีการศึกษาละ ๒ ภาคเรียนดังนี้.-
ภาคเรียนที่ ๑ พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒ พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน
สีประจำโรงเรียน สีม่วง-ขาว
สีม่วง หมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก
สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ เสมือนจิตใจที่บริสุทธิ์ของเด็ก

อุดมคติอนุบาลของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
"...เด็ก เป็นผู้สร้างโลกในอนาคต ถ้าเด็กของเราเป็นอย่างไร โลกในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้น เราสร้างโลกในอนาคตได้ด้วยการสร้างเด็ก หรือผ่านทางเด็กแล้วเด็กก็จะเป็นผู้สร้างโลก"

จงสร้างเด็กให้ดีเหมาะสมที่จะไปสร้างโลกในทางที่ถูกต้องงดงาม ให้เด็กทุกคนเตรียมตัวสำหรับเป็น "พุทธะ" คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน รู้สิ่งที่ควรรู้ ตื่นจากความหลับหลง และเบิกบานอยู่ด้วยความเป็นสุข ถ้าทำได้อย่างนี้แล้ว การศึกษาอนุบาลก็จะมีคุณค่าสูงสุดเพื่อจะควบคุมหรือสกัดกั้นกระแสแห่งสัญชาตญาณของเด็ก อย่าให้เดินไปในทางเห็นแก่ตัว เป็นกิเลส แต่ให้เดินทางไปในทาง "โพธิ" ไม่มีกิเลส นี่เป็นเหตุผลอยู่ลึกแต่ก็จำเป็นที่สุดที่ต้องมีเหตุผล

 

เกี่ยวกับเรา

๖๙ หมู่ ๖ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒-๕๑๙-๘๑๖๑
e-mail: info.siripong@gmail.com

แผนที่