แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนการสอนประจำปี พ.ศ. 2556 – 2557

เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

ประเพณี
ประจำปี
 เดือน/วันที่ หน่วยการเรียนรู้ นิทาน กิจกรรมพิเศษ/วันสำคัญ
ขอฝน
บุญบั้งไฟ
แรกนาขวัญ
หล่อเทียน
แห่เทียน
พฤษภาคม
6-16
19-30

วันวิสาขบูชา (ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน)

ตัวเรา ครอบครัว วิถีชีวิตห้องเรียน

กำเนิดเจ้าชายน้อย
หอยทากน้อย
1 วันแรงงาน
5 วันฉัตรมงคล
12 วันพืชมงคล
24 วันวิสาขบูชา
27 เขียนแผนเดือน มิ.ย
มิถุนายน
3 – 7
10 - 14
17 – 21
24 - 28
วิถีชีวิตบ้านเรียน,ชุมชน
ฤดูฝน
วันไหว้ครู
ชาวนา, แม่โพสพ
เมล็ดพืชน้อย
อริยะทรัพย์
แม่โพสพ
20 วันไหว้ครู (สอนเสริม)
28 เด็กอนุบาล 3
ไปทำนาบ้านครูธานี
24 เขียนแผนเดือน ก.ค
กรกฎาคม
1 - 5
8 - 12
15 - 19
24 – 26
29 ก.ค – 2 ส.ค
ข้าว
แม่ธรณี (ดิน/หิน/ทราย)
วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
ต้นไม้, พืช ที่เกื้อกูลชีวิต
สัตว์เล็ก ๆ ในดิน
แม่ไก่แสนขยัน,หม้อข้าววิเศษ
แม่ธรณี
วันเข้าพรรษา,เณรน้อยช่วยมด
บุบบิบ บู้บี้ / เด็กกับต้นไม้
11 วันกตัญญูต่อผู้ก่อตั้งโรงเรียน
หลวงพ่อ/คุณยายจ๋า
22 หยุดวันอาสาฬหบูชา
23 หยุดวันเข้าพรรษา
24 เขียนแผนเดือน ส.ค

เดือนสิงหาคม - ตุลาคม

ประเพณี
ประจำปี
 เดือน/วันที่ หน่วยการเรียนรู้ นิทาน กิจกรรมพิเศษ/วันสำคัญ
ลอยกระทง
ไหลเรือไฟ
ตักบาตรเทโวโรหณะ

สิงหาคม
5 – 9
13 - 16

19- 23
26 - 30
แม่ผู้ให้กำเนิด
แม่ของแผ่นดิน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- สัตว์เลี้ยงในบ้าน
- สัตว์ป่า

น้ำนมสีเลือด

ลูกหมูหลงทาง
แม่วัวกับแม่เสือ / สุนัขป่ากับลูกแพะทั้ง 7
กระต่ายกับเต่า 9 วันกตัญญูหนูรักแม่
12 หยุดวันแม่แห่งชาติ
26 เขียนแผนเดือน ก.ย
กันยายน
2 - 6
9 – 13
16 – 20
23 – 27
แหล่งน้ำ
มีอะไรในน้ำใส (สัตว์น้ำ / พืชน้ำ)
พาหนะนำโรค (สัตว์ / แมลง)
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ตุ๊กตาน้อย
ปลาสายรุ้ง
ลูกหมีปวดท้อง / เหากับหมัด
แม่จ๋าอยู่ไหน
23– 27 สัปดาห์ศิลปะสร้างสรรค์
จินตนาการเด็ก
28 ผ้าป่าพัฒนาการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2556
ตุลาคม
2- 4
7 – 11
14– 18
21 – 25
สัตว์เลื้อยคลาน
สัตว์ปีก
กลางคืนและกลางวัน
วันปิยมหาราช
ขนมปังตุ๊กตา
ลูกไก่ตื่นตูม
พระจันทร์อยากมีเพื่อน/ผู้เฒ่าในดวงจันทร์
1 ต.ค. – 1 พ.ย. ปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2556
23 หยุดวันปิยมหาราช
2 – 25 เปิดเรียนภาคเรียน
พิเศษ
28 เขียนแผนเดือน พ.ย

เดือนพฤศจิกายน - มกราคม

ประเพณี
ประจำปี
 เดือน/วันที่ หน่วยการเรียนรู้ นิทาน กิจกรรมพิเศษ/วันสำคัญ

การทำขวัญข้าว

ประเพณีวันครอบครัว
วันขึ้นปีใหม่

พฤศจิกายน
4 – 8
11 - 15
18 - 22
25 - 29
ฤดูหนาว (การเปลี่ยนแปลง, การเก็บเกี่ยว)
ลอยกระทง
แมลง
ดอกไม้
เมล็ดพืชน้อย / ดอกไม้บินได้
นางนพมาศ / ประทีปแห่งสวรรค์
ดักแด้น้อยสีน้ำตาล / ดอกไวโอเลต / ผีเสื้อน้อย
17 วันลอยกระทง
22 ไปเกี่ยวข้าวบ้านครูธานี
25 เขียนแผนเดือนธ.ค
ธันวาคม
2 – 6
9 - 13
16– 20
23 - 27
พ่อของเรา
พ่อของแผ่นดิน
ผัก
วันครอบครัว (วันขึ้นปีใหม่)
พ่อนกกระจาบ / แฮนเซลกับเกรเทล
ราพันเซล / กระต่ายกับแครอท
หัวผักกาดยักษ์
ของขวัญจากฟากฟ้า
4 วันกตัญญูหนูรักพ่อ
5 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
10 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
27 วันครอบครัว(ศุกร์)
31 วันสิ้นปี
3 เขียนแผนเดือน ม.ค 57
มกราคม
6 - 10
13- 17
20 - 24
27 – 31
วันเด็กแห่งชาติ
ครูผู้เปิดประตูทางจิตวิญญาณของเด็ก
ผลไม้
ลมว่าว, ลมบก, ลมทะเล
เด็กชายชุดขาว / คืนศักดิ์สิทธิ์
เด็กน้อยกับดอกไม้
อริยทรัพย์
ว่าววิเศษ
1 วันขึ้นปีใหม่
11 วันเด็กแห่งชาติ
- 16 วันครู
(ครูคนแรก (พ่อ,แม่) /ครูคนที่สอง
(คคุณครู) /ครูคนที่สาม (พระพุทธเจ้า)
20 – 24 เปิดร้านอาหารเด็ก อ.3

เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน

ประเพณี
ประจำปี
 เดือน/วันที่ หน่วยการเรียนรู้ นิทาน กิจกรรมพิเศษ/วันสำคัญ

การกตัญญูต่อสรรพสิ่ง
ด้วยรักอันบริสุทธิ์

ขนทรายเข้าวัด
ก่อเจดีย์ทราย
รดน้ำดำหัว
และขอพรจากผู้ใหญ่

กุมภาพันธ์

3 – 7
3-  21
24 – 26
27 - 28
การคมนาคม,การสื่อสารด้วยหัวใจ
แผนการเตรียมค่ายแมวเหมียว
ค่ายแมวเหมียว
ประเมินค่ายแมวเหมียว
ลูกหมูสามตัว
เทพธิดาแห่งความเมตตา /
เทวดาน้อย
กับช่างทำรองเท้า
10-28 เตรียมประเมินวิถีชีวิตเด็กตลอดปี
14 วันแห่งความรัก
14 วันมาฆบูชา
มีนาคม
19 มี.ค – 11 เม.ย
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างเด็ก ครู
และผู้ปกครอง
  27 ก.พ. – 7 มี.ค. ส่งผลงานเด็ก,
ครูทั้งหมดที่ฝ่ายวิชาการ
9 ผ้าป่าพัฒนาการศึกษา
10 – 14 ผ่อนพักตระหนักรู้(ครู)
16 ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กใหม่
19 มี.ค – 11 เม.ย เปิดเรียนภาคเรียนพิเศษ
เมษายน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ธรรมสวัสดี"
ระหว่างครูและเด็ก
ตัวเรา, บ้าน, โรงเรียน, ชุมชน,
ประเพณีวันสงกรานต์
  6 วันจักรี
13 - 17 หยุดวันสงกรานต์
วิถีชีวิตปีใหม่ไทยที่เสถียรธรรมสถาน
22 – 25 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลึกสำหรับครู

 

 

 

สาระการเรียนรู้ วิถีชีวิตแห่งสติ

สาระการเรียนรู้ของบ้านเรียนแห่งความรักและศานติแบ่งเป็น ๒ สาระ ดังนี้

๑. สาระการเรียนรู้โลกกว้าง ได้แก่ วิถีชีวิตแห่งสติ และศิลปะแห่งชีวิตประจำสัปดาห์

๑.๑ วิถีชีวิตแห่งสติ
กิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมอย่างเป็นอิสระและกิจกรรมที่ให้เด็กเกิดการซึมซับและปฏิบัติตามจนเป็นวินัยเกิดเป็นความเคยชินที่ดีงาม เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ โรงเรียน แม่ครู และเพื่อน วิถีชีวิตแห่งสติต้องทำในโรงเรียนและวันพิเศษ คือวันที่ครูจัดพิธีให้เด็กในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันอำลาจากโรงเรียนอนุบาล กิจกรรมที่ครอบครัวต้องมีส่วนร่วม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมประจำสัปดาห์ ซึ่งครูจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความพร้อมต่างๆ กิจกรรมนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ฯ จึงได้สร้างวินัยให้กับเด็กโดยเริ่มให้เด็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตในทุกวัน อย่างมีสติ ด้วยใจที่รู้ ตื่น และเบิกบาน มีความอบอุ่น แบ่งปัน รอยยิ้ม การทักทายอย่างอ่อนน้อม มีสุขอย่างสม่ำเสมอ ดังลมหายใจเข้าและออก ด้วยวิถีชีวิตแห่งสติ เริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. ดังนี้.-

Read more: สาระการเรียนรู้ วิถีชีวิตแห่งสติ
 

วิถีชีวิตแห่งสติ

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.

ครูภาวนาก่อนทำงาน

๐๗.๓๐  - ๐๙.๓๐ น.

ธรรมสวัสดี 

- จัดบ้าน จัดใจ

- เล่นอย่างเป็นอิสระ

- ศิลปะแห่งชีวิต

- กตัญญูกับการเก็บของเล่น

 ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

วงกลมแห่งรัก

- กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น

- กาย วาจา ใจ รวมเป็นหนึ่งเดียว

- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กตัญญู ธรรมชาติ

- ภาวนากับการนวด

 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

 อาหารว่างเพื่อสุขภาพ

 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

 สู่โลกจินตนาการแห่งนิทาน (นิทานหุ่นตั้งโต๊ะ)        

 ๑๐.๔๕ -๑๑.๓๐ น.

 ภาวนากับการเล่นด้วยธาตุทั้ง ๔

- ศิลปะแห่งชีวิต

- วิถีไทย

- เกษตรเพื่อชีวิต

- บริหารกายและจิต

 ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

 อาหารอร่อยเพราะทานกันหลายคน

 ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

 นิทราสุขสันต์

 ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

 ระฆังแห่งสติ

- กายเคลื่อนไหว ใจรู้ ตื่น และเบิกบาน

- วงกลมแห่งรัก

- ธรรมสวัสดี

 ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

 ครูภาวนาและทบทวนการทำงาน

 

Page 1 of 2

เกี่ยวกับเรา

๖๙ หมู่ ๖ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒-๕๑๙-๘๑๖๑
e-mail: info.siripong@gmail.com

แผนที่