การมีส่วนร่วมของพ่อ แม่ และผู้ปกครอง

"บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับเด็กปฐมวัยมี ๒ ประการ คือ หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในทางบวก ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องทั้งที่บ้านและโรงเรียน ที่บ้านต้องมีการดำเนินวิถีชีวิตที่สม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี ให้โอกาสการเรียนรู้อย่างอิสระ มีความคิดเป็นของตนเอง มีอิสระในการแสดงออก แต่อยู่ในมารยาทวิถีที่เหมาะสม เช่น ไม่ขีดเขียนตามฝาผนัง ได้ท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ พ่อ แม่ ไม่เป็นผู้บงการชีวิตเด็ก ไม่พูดทำลายจิตใจเด็ก หลีกเลี่ยงคำอธิบายที่ไม่จำเป็นแก่เด็ก ให้เด็กเรียนรู้และซึมซับด้วยตนเองเป็นสำคัญ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยกลไกลธรรมชาติในตัวบุคคล ความเป็นไปได้ของการจัดการการเรียนการสอนต้องเป็นข้อตกลงในความเชื่อระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครองที่เชื่อร่วมกัน

 

โครงการ“ร้อยรัก ถักทอ” จิตอาสาเพื่อบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หลักการและเหตุผล
บวร เป็นการจัดกระบวนจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ ที่เอื้อการเรียนรู้ให้กับเด็ก ครู และผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นผลให้เกิดชุมชนแห่งการรู้ที่พึ่งพิงอิงอาศัย รู้ทุกข์เห็นทุกข์ และแก้ปัญหาทุกข์ได้อย่างเป็นผู้มีสติอยู่ทุกย่างก้าวของชีวิต โครงการ "ร้อยรัก ถักทอ" จิตอาสารเพื่อบ้านเรียนแห่งรักและศานติ จึงเป็นกระบวนการที่สานต่อให้พ่อแม่ได้มีทัศนคติที่สอดคล้องกันในเรื่องกระบวนการศึกษาของลูกร่วมกับโรงเรียน โดยใช้ทักษะและศักยภาพที่มี ทั้งในด้านปัจจัยและงานฝีมือ มาร่วมใจกันทำงานผ่านงานศิลปะเป็นสื่อกลางถักทอให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสานต่อทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้ในเรื่อง "บวร" ระหว่างพ่อแม่และโรงเรียน
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการพึ่งพิงอิงอาศัยกัน รู้ทุกข์ เห็นทุกข์ แก้ปัญหาทุกข์ได้ ระหว่างพ่อแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๓. เพื่อให้พ่อแม่ได้ร่วมแบ่งปันเวลาทำของเล่นให้ลูก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อให้งานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ตนเอง ลูก และบุคคลในครอบครัว
วิถีแห่งสติ
ขอเชิญชวนอาสาสมัครผู้ปกครองในห้องเรียนดอกไม้ สละเวลาเพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตเด็ก ครู ชุมชนโดยผ่านกระบวนการงานศิลปะต่างๆที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างบ้านและโรงเรียน
ระยะเวลา
จัดกิจกรรมโครงการทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. และวันอื่นๆในกรณีพิเศษ ตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ .-

ภาคเรียนที่

กระบวนการเรียนรู้

 

-วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างบ้านและโรงเรียน (ดูงานVDO)

-เรียนรู้นิทานอาหารใจของลูก ”การทำหนังสือนิทานทำมือ” งานศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “สังเกตเราสังเกตลูก”โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็ก และงานอื่นๆที่สอดคล้องกับงานการศึกษาเด็ก

-เรียนรู้นิทานอาหารใจของลูก ”การทำหนังสือนิทานทำมือ” (ต่อ)

-งานศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “สังเกตเราสังเกตลูก” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็ก

-งานอื่นๆที่สอดคล้องกับงานการศึกษาเด็ก

กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


กลุ่มเป้าหมาย
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรืออาสาสมัครจิตอาสาจากครอบครัวดอกไม้ทุกห้องเรียน
อุปกรณ์
อุปกรณ์การทำงานศิลปะต่างๆ เช่น ผ้ายืด ผ้าสักหราด ผ้าดิบ เข็ม ด้าย กรรไกร ตามความเหมาะสมของงาน ในแต่ละสัปดาห์

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเตรียมอุปกรณ์งานศิลปะในแต่ละสัปดาห์ พิจารณาจากบัญชีกลางของบ้านเรียนตามความเหมาะสม หรือการได้รับการสนับสนุนทุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชน

ผู้ดูแลโครงการ
แม่ครูชนัญชิดา เที่ยงวงษ์ แม่ครูอาสาสมัคร ฝ่ายวิชาการ (ข้อมูลติดต่อ ๐๘๖๕๗๙๗๑๖๖ ,๐๒๕๑๙๘๑๖๑)
กลุ่มผู้ปกครองจิตอาสาบ้านเรียนแห่งรัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีทัศนคติและการเรียนรู้เพื่อสร้าง"บวร" ในการจัดการศึกษาของลูกที่สอดคล้องกัน
๒. พ่อ แม่ ที่มีทุกข์กับการเลี้ยงดูลูก สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน แก้ปัญหาทุกข์ได้
๓. พ่อ แม่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็ก ๆ มีของเล่นชิ้นใหม่ ๆ ในห้องเรียน
๔. พ่อแม่ ได้ใช้การภาวนากับงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ตนเอง ลูก และบุคคลในครอบครัว

 

เกี่ยวกับเรา

๖๙ หมู่ ๖ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒-๕๑๙-๘๑๖๑
e-mail: info.siripong@gmail.com

แผนที่